సచ్చిదానంద రూపాయ సత్కామ ఫలదాయినే|

చిన్తామణి గణేశాయ ప్రణామా నర్పయామితే||

గౌరీ సుతాయ బాలాయ బుద్ధిమత్తా గరీయసే|

చిన్తామణి గణేశాయ ప్రణామా నర్పయామితే||

వినాయకాయ దేవాయ సదా శివ మయాయ చ|

చిన్తామణి గణేశాయ ప్రణామా నర్పయామితే||

కుమారస్యాగ్ర జాతాయ బాధారిష్ట వినాశినే|

చిన్తామణి గణేశాయ ప్రణామా నర్పయామితే||

కాశీ క్షేత్ర విభాసాయ చిత్త శుద్ధి ప్రదాయినే|

చిన్తామణి గణేశాయ ప్రణామా నర్పయామితే||

చిన్తామణి గణేశాన స్తుతి పంచక మాదరాత్|

పఠిత్వా సదభీష్టాని సాధయే న్నాత్ర సంశయః||

 

జయ గురు దత్త 

ప్రతి శనివారము నాగవల్లీ దళములతో (తమలపాకులతో) అర్చన కలదు. ప్రతి రోజు సింధూర అర్చన, అభిషేకము కలదు. కావున సద్భక్తులందరూ పై సదవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని, శ్రీ కార్యసిద్ధి ఆంజనేయస్వామి వారి మరియూ శ్రీ సద్గురు కృపకు పాత్రులు కాగలరు.

తే. 9-04-2017 దిన ఆదివారము ఉ. గం. 9:00 లకు శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి తైలాభిషేకము జరుగును

తే. 09-04-2017 దిన ఆదివారము ఉ. గం. 10:00 లకు శ్రీ హనుమద్వ్రతము వ్రతము జరుగును

తే. 09-04-2017 దిన ఆదివారము ఉ. గం. 11:00 లకు శ్రీ గణపతి హోమము జరుగును.

తే. 16-03-2017 దిన గురువారము సా. 4:30 లకు శ్రీ సంకష్టహర చతుర్థి వ్రతము జరుగును.

తే. 20-03-2017 దిన సోమవారము ఉ. గం. 10:00 లకు శ్రీ అనఘాష్టమీ వ్రతము జరుగును 

క్షేత్రములో జరుగుచున్న అన్ని కార్యక్రమములను మీరు మీ ఫోన్ లో మెసెజ్ ద్వారా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఐతే వెంటనే మీ పేరు, మీ ఫోన్ నంబరు This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. కు మెయిల్ చెయ్యండి.లేదా 9533613498 కు మెస్సేజ్ చెయ్యండి

అన్ని వివరములకు సంప్రదించండి:

శ్రీ M.S.R.K. మూర్తి

ఫోన్: 9966779103

Click here for SHATA SLOKI RAMAYANAM

Click here for HANUMAN MANTRA

Click here for GRAND PIANO CONCERT

శ్రీ గురు దత్త